Pictured: Eugene Matthews, Aisling Keenan, Mark Lynch, Louise Murray and Robbie Henshaw

Tugtar Cuireadh do Chuideachtaí i Lár na Tíre Comhoibriú le Mic Léinn IT Bhaile Átha Luain maidir le Tionscadal Buaice ar an Margaíocht Dhigiteach

Tá cuireadh á thabhairt ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain do chuideachtaí atá bunaithe i Lár na Tíre comhoibriú le mic léinn sa cheathrú bliain sa Bhaitsiléir Ghnó (Onóracha) sa Mhargaíocht Dhigiteach maidir le Tionscadal Buaice ar an Margaíocht Dhigiteach atá ag teacht don bhliain acadúil 2019/20. 

Glacann sé go leor ama, iarrachta agus acmhainní le straitéis margaíochta digití éifeachtach a fhorbairt agus a chur chun feidhme agus d’fhéadfadh sí cuidiú le gnólacht é féin a idirdhealú óna iomaitheoirí. Is é seo deis iontach do chuideachtaí comhoibriú le hinstitiúid ardoideachais agus a n-easnaimh acmhainní margaíochta digití a líonadh ag baint úsáid as saineolas agus eolas mac léinn ar mhodhanna margaíochta digití. 

Leis an tionscadal comhoibríoch seo tabharfar deis do mhic léinn na bliana deireanaí obair i gcomhthéacs an ‘tsaoil réadúil’ le gnólacht áitiúil, ag cur taithí phraiticiúil tionscail ar fáil. Tabharfar an tasc do na mic léinn straitéis margaíochta digití rathúil a fhorbairt agus a chur chun feidhme le tacaíocht iomlán ó léachtóirí na margaíochta digití agus gnó a bhfuil taithí acu.

D’éirigh go han-mhaith leis an tionscnamh Buaice ar an Margaíocht Dhigiteach anuraidh, ag bailiú suime ó mheascán eicléictiúil gnólachtaí ar fud réimse leathan tionscal, lena n-áirítear allmhaireoir sárbhianna, monaróir oighir thirim agus tolglann stuara réaltachta fíorúla. Fuair na mic léinn deis chomh maith oibriú le cuideachtaí iomráiteacha, amhail DPD, Lifthire agus Henshaw Eyewear. Bhí gach ceann de na straitéisí a tháinig as na comhoibrithe ina dhiaidh sin saincheaptha agus an-uathúil don chuideachta faoi seach agus dá riachtanais.

Chun tacú leis an bpróiseas sin agus eolas agus bonn eolais a chur faoi chruthú a straitéise um margaíocht dhigiteach, tabharfaidh na mic léinn faoi mhodúil éagsúla praiticiúla agus teoiriciúla, lena n-áirítear Cumarsáid Chomhtháite Margaíochta, Ábhar Digiteach, Ard-Anailísíocht agus Eitic agus an Mhargaíocht Dhigiteach.

Tá an tionscadal roinnte ina dhá phríomhchéim. Sa chéad chéim déanfaidh na mic léinn idirchaidreamh lena gcuideachta faoi seach le fáil amach cad iad a spriocanna agus a gcuspóirí. Le linn na céime sin, baileoidh na mic léinn faisnéis faoin gcuideachta; déanfaidh siad taighde ar an ngnó, an tionscal agus iomaitheoirí, agus déanfaidh siad rud ar a dtugtar anailís ar na dálaí. Breathnóidh siad ar ábhar agus SEO chomh maith chun lorg digiteach reatha na cuideachta a dhearbhú.

Sa chéad chéim eile den tionscadal forbróidh na mic léinn cainéil mheáin shóisialta na cuideachta agus tosóidh siad ag obair ar a suíomh gréasáin. Táthar ag súil leis an Tionscadal Buaice ar an Margaíocht Dhigiteach a reáchtáil go dtí tús mhí Aibreáin agus críochnófar é le straitéis chríochnaithe ar an margaíocht dhigiteach a chur i láthair na cuideachta faoi seach.

Cuirfear cuideachtaí ag a bhfuil láithreacht dhigiteach dhea-bhunaithe agus cuideachtaí nach bhfuil ach ag tosú ar a dturas digiteach san áireamh. Má cheapann tú go mbainfeadh do chuideachta tairbhe as, seol ríomhphost le do thoil le léiriú suime chuig murray@ait.ie (Louise Murray, Léachtóir Rannóg an Ghnó agus na Bainistíochta) faoin 25 Iúil agus cuir an méid seo a leanas leis:

- Tabhair achoimre ghairid ar do ghnólacht

- Tabhair léiriú gairid faoin ngníomhaíocht reatha margaíochta agus/nó margaíochta digití

- Mínigh conas a d’fhéadfadh do chuideachta tairbhe a bhaint as straitéis um margaíocht dhigiteach

Agus í ina lárionad cumhachta atá sainithe le tiomantas do shármhaitheas acadúil, do dhéine agus don oideachas feidhmithe, bhí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an-rathúil sa réimse acadúil i mbliana, go háirithe as a bheith ainmnithe mar an taighde ‘is fearr’ ar fud earnáil an ardoideachais teicneolaíochta. Agus a gaisce cáile á neartú tuilleadh aici, bronnadh ‘An Chompháirtíocht Acadúil is Fearr’ uirthi le déanaí ag na Gradaim ghradamacha náisiúnta Oideachais dá páirt i SURE a fhorbairt, an chéad líonra acadúil in Éirinn a bhaineann go sonrach le taighde STEM a chur chun cinn in earnáil an ardoideachais teicneolaíochta. Leis an onóir sin baintear leas as rath na hinstitiúide maidir le gradam ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ 2018 in The Sunday Times Good University Guide a bhuachan.

Download Hi-Res Image for Tugtar Cuireadh do Chuideachtaí i Lár na Tíre Comhoibriú le Mic Léinn IT Bhaile Átha Luain maidir le Tionscadal Buaice ar an Margaíocht Dhigiteach

Share This News Story