President of Athlone Institute of Technology with Mrs Goor at the unveiling of the John Goor Lecture Theatre in the Faculty of Engineering and Informatics

Tugann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain Aitheantas do Bhronntóir na hInnealtóireachta Polaiméire John Goor

Nocht Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain leac atá tiomanta do shaol agus oidhreacht John Goor, nach maireann, ar sholáthair a chuideachta JL Goor innealra, trealamh agus ábhair pholaiméire do thionscal polaiméire na hÉireann le níos mó ná 30 bliain. Chomóir an searmanas, a bhí ar siúl i ndámh úrscothach Innealtóireachta agus Faisnéisíochta na hinstitiúide, an méid suntasach a chuir an fear as Cill Mhantáin le tírdhreach an ardoideachais, rud a d’imir tionchar doscriosta ar thionscal plaisteach na hÉireann.

“Bhí comhpháirtíocht fiche nó tríocha bliain mar thoradh ar shuim mharthanach John san oideachas polaiméire a thosaigh sna 1980í le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain lenar soláthraíodh rachmas agus dul chun cinn eacnamaíoch do Lár na Tíre”, a dúirt Sean Lyons, Dámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta. “Chuir sé feabhas an-mhór ar an ngné phraiticiúil dár cláir céime polaiméire trí bhronnadh agus deisiú trealaimh agus d’oibrigh sé le léachtóirí chun bonn eolais a chur faoi ábhar cúrsaí agus socrúcháin oibre a chur ar fáil dár mic léinn.” 

Bhain an tUasal Goor úsáid as a thionchar chomh maith, mar fhear gnó agus mar bhaill den Institiúid Ábhar (IoM), chun daoine a raibh tionchar acu a mhealladh chun labhairt ag comhdháil bhliantúil IoM chun eolas a thabhairt do fhreastalaithe, ar mic léinn polaiméire in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a lán dóibh, faoi theicneolaíochtaí agus faoi fhorbairtí úra laistigh den réimsí. “Bhí John infheistithe sa chéad lucht eile d’innealtóirí ábhar céime a shaothrú chun rath agus fás leanúnach an tionscail plaisteach a chinntiú. Chiallaigh a shaineolas suntasach agus a thaithí shuntasach ar an tionscal go raibh sé an-mhaith ag aithint easnamh san eolas agus mar sin chuidigh sé linn ábhar cúrsaí a fhorbairt chun na heasnaimh sin a líonadh,” a mhínigh an Dr Lyons. 

Ag an am, bhí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar ceann de na coláistí amháin in Éirinn a bhí ag sainfheidhmiú san innealtóireacht pholaiméire agus ag soláthar tionscal méadaithe ina raibh buíon céimithe cumasacha a bhí ag luí le cúrsaí teicniúla. Comhfhiosach faoi sin, chruthaigh an tUasal Goor Ciste Scoláireachta Goor JL, a thug tacaíocht do mhic léinn tríd an dara, an tríú agus an gceathrú bliain dá gcéim le sparánacht, rochtain ar threalamh agus meantóireacht. 

“B’fhear an-fhlaithiúil é John ag a raibh croí láidir altrúíoch. Leanfaidh a oidhreacht ar aghaidh trína theaghlach, tríd an institiúid seo agus trí na mic léinn a raibh páirt ríthábhachtach aige i múnlú a saoil. Agus an téatar seo á ainmniú agus a leac á nochtadh, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do gach rud a bhain John amach trína shaol agus dá pháirt le cuidiú le hinstitiúid atá chun tosaigh sa taighde agus san fhorbairt pholaiméire a dhéanamh d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain mar atá sé inniu - ” arsa an Dr Lyons.

Ag an searmanas, labhair a mhac Louis, ‘a chuireann an ‘L’ ina JL Goor’, faoina bhród ollmhór teaghlaigh as gach rud a bhain a athair amach, a dhúil san innealtóireacht agus san oideachas ábhar agus a thacaíocht láidir don institiúid, ag rá: “Geallaim go leanfaidh mé ar aghaidh le traidisiún na for-rochtana ar chuir m’athair tús leis agus tá siúl agam go mbeidh gach mac léinn innealtóireachta ar tacaíodh leo trí Scoláireacht JL Goor ábalta é a ‘íoc ar aghaidh’ agus cuidiú le mic léinn óga eile na hinnealtóireachta polaiméire.”

Bhí Stiúrthóir Bainistíochta JL Goor Materials Ltd Managing, Gearóid Clarke i láthair chomh maith le nochtadh na leice eapainmní agus an téatar léachtaí a fheiceáil. Céimí de chuid chéim na hInnealtóireachta Polaiméire in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, bhuail an tUasal Clark le clann Goor in 1994 i ndiaidh do Paul Blackie, ceann de léachtóirí innealtóireachta polaiméire na hInstitiúide, iad a chur in aithne dá chéile. Ón teagmháil sin tháinig deis fostaíochta chun cinn maidir le suirbhé ar riachtanais roisín sa tionscal – a raibh bunú JL Goor Materials LTD agus caidrimh fhadbhunaithe le clann Goor mar thoradh air. 

“Is é mar gheall ar dhúil agus ar thoilteanas John a eolas fairsing ar an tionscal agus blianta de thaithí a roinnt, den chuid is mó, a bhfuilimid inár seasamh anseo inniu. Bhí a chaidreamh le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an-tábhachtach ar fad dó agus dá réir sin tá sé fós an-tábhachtach do JL Goor inniu. Ag cur san áireamh ról fíorthábhachtach na hinstitiúide i bhforbairt thionscal polaiméire na hÉireann agus sa chéad ghlúin eile d’innealtóirí a chur ar fáil, is dóigh iontach é seo chun onóir a thabhairt do John, ag cinntiú go leanfaidh a oidhreacht ar aghaidh trí na saolta sin a raibh baint aige leo,” arsa an tUasal Clarke. 

D’fhreastail bean chéile agus teaghlach an Uasail Goor ar an searmanas nochta, chomh maith le príomhbhaill de thionscal polaiméire na hÉireann, amhail Declan O’Rourke (Longford Tool and Plastics), Catherine Collins (First Polymer Training) agus iarfhaighteoirí Scoláireacht JL Goor, a lán díobh atá ag obair sa tionscal iad féin anois. Agus an ócáid á ceiliúradh, bronnadh dealbh darach portaigh greannta ar theaghlach Goor ó stiúideo Celtic Roots i mBaile na hAbhann. 

Institiúid Ard-Oideachais chomhaimseartha agus fhuinniúil is ea Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain atá sainithe le heispéireas iontach don fhoghlaimeoir, béim idirnáisiúnta agus taighde feidhmithe agus nuálaíocht fheidhmithe. Agus Institiúid Teicneolaíochta na Bliana 2018 The Sunday Times bronnta uirthi, tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain san 8ú háit ar fud na nInstitiúidí Ardoideachais ar fad ar bhonn náisiúnta sa tábla sraithe faoi láthair ina gcuimsítear Ollscoileanna agus ITanna Éireannacha. Tá raon leatha cúrsaí ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i nDámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta, i nDámh an Ghnó agus an Fháilteachais, agus i nDámh na hEolaíochta agus na Sláinte. Chun an liosta iomlán cúrsaí atá ar fáil in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a fháil cliceáil anseo.

Download Hi-Res Image for Tugann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain Aitheantas do Bhronntóir na hInnealtóireachta Polaiméire John Goor

Share This News Story