Mic Léinn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain Roghnaithe chun Taighde STEM a Chur i Láthair ag Comhdháil Fochéime SURE

Bhí chéad líonra acadúil na hÉireann atá tiomanta do thaighde STEM a chur chun cinn ar fud earnáil an ardoideachais teicneolaíochta ar siúl in TF Shligigh, OT Bhaile Átha Cliath agus TF Cheatharlach Dé hAoine, an 27 Meán Fómhair.

Roghnaíodh aon chéimí dhéag a bhain céim san eolaíocht amach le déanaí in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, mar aon le fochéimithe ó TF Shligigh, TF na Gaillimhe-Mhaigh Eo agus TF Leitir Ceanainn, lena dtionscadail taighde dá mbliain dheireanach a chur i láthair trí réimsí cur i láthair ó bhéal agus póstaeir.

Roghnaíodh Daniel Fitzpatrick agus a chomhghleacaí seomra ranga Carina Hardy, ar bhain an bheirt acu céimeanna Baitsiléara Eolaíochta (Onóracha) sa Tocsaineolaíochta amach le déanaí, as os cionn 116 sliocht chun cuir i láthair ó bhéal a thabhairt maidir leis an tocsaineacht atá ag teacht chun cinn i mbreiseáin chomhchoiteanna bia agus ról na tocsaineachta miteacoindrí i bhfrithghníomhuithe díobhálacha in aghaidh drugaí. 

Áiríodh ar chuir i láthair eile thuartha ó bhéal agus póstaeir taighde ar an bhfrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach, truailliú miocraphlaisteach in uisce úr, tionchair stíleanna cothaithe tuismitheora ar pháistí agus táirgeadh córas núíosach seachadta d’aigéad folach.

Bhí an-rath ar chomhdháil tionscnaimh na bliana anuraidh, a d’eagraigh léachtóirí Eolaíocht na Beatha agus na nEolaíochtaí Fisiceacha in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an Dr Therese Montgomery agus an Dr Anne Marie O’Brien, agus d’fhreastail os cionn 250 mac léinn fochéime, acadóir agus ionadaí ón tionscal uirthi.

Ag labhairt di ag an gcomhdháil, chuimhnigh an Dr Therese Montgomery go díograiseach ar imeacht na bliana anuraidh á lua mar “fhíorcheiliúradh ar ghnóthachtáil mac léinn, atá ábalta mic léinn a chumhachtú agus a dtaighde á chur i láthair acu os comhair lucht féachana/éisteachta piaraí, acadóirí agus gairmithe tionscail.

Mhínigh an Dr Montgomery ansin an dóigh a dtugtar chun suntais i gcomhdháil SURE an tábhacht a bhaineann le tionscadal taighde fhochéimithe na bliana deireanaí mar uirlis ríthábhachtach oideachais agus mar bhuaic cláir lena gcuirtear dúshlán ar na mic léinn na scileanna cumarsáide praiticiúla, teoiriciúla, anailíseacha agus eolaíochta a ghnóthaigh siad le linn a gcéim ceithre bliana agus a dtorthaí a chur i bhfeidhm i dtaighde ardchaighdeáin.

Mhínigh sí go bhféadfadh tionchar ollmhór a bheith ag an taighde seo ar an tionscal, an tsláinte agus an gcomhshaol, má chuirfear in iúl go rathúil é ar bhealaí cosúil le Comhdháil SURE agus Iris Taighde Fochéime SURE. 

Bunaithe ar rath suntasach chomhdháil Líonra SURE na bliana anuraidh, bhí an Therese Montgomery agus an Dr Anne Maire O’Brien ina bhfaighteoirí bródúla den ghradam “An Chomhpháirtíocht Acadúil is Fearr’ ag Gradaim ghradamacha Oideachais na hÉireann 2019 agus leanann siad le hionadaíocht a dhéanamh ar son Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar bhonn náisiúnta mar chuid de Líonra SURE.

Bunaithe in 2017, tá Líonra SURE comhdhéanta de phobal acadóirí ó naoi n-institiúid ardoideachais ar fud na hÉireann agus tá sé tiomanta d’fheabhas a chur ar shármhaitheas chleachtas, oiliúint agus thaighde na heolaíochta ar leibhéal fochéime. 

Is féidir tuilleadh eolais faoi Líonra SURE a fháil ag [url=http://sure-network.ie/]http://sure-network.ie/[/url]. Tá clárú ar an gcomhdháil ag TF Shligigh lán anois, ach is féidir nuashonruithe beo ar an gcomhdháil a fháil ar twitter ag #SURE2019.

Agus í ina lárionad cumhachta atá sainithe le tiomantas do shármhaitheas acadúil, do dhéine agus don oideachas feidhmithe, bhí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an-rathúil sa réimse acadúil i mbliana, go háirithe as a bheith ainmnithe mar an taighde ‘is fearr’ ar fud earnáil an ardoideachais teicneolaíochta agus as a bheith rangaithe sa chéad áit i Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn don séú bliain as a chéile. Leis an onóir sin baintear leas as rath na hinstitiúide maidir le gradam ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ 2018 in The Sunday Times Good University Guide a bhuachan.

Download Hi-Res Image for Mic Léinn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain Roghnaithe chun Taighde STEM a Chur i Láthair ag Comhdháil Fochéime SURE

Share This News Story