Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain leis an 5ú Comhdháil Náisiúnta um Eitic Taighde a Óstáil

Is chúis bhróid é d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain go n-óstálfaidh sí Comhdháil Náisiúnta bhliantúil um Eitic Taighde na hÉireann, arb í a téama ‘Eitic maidir le Feachtais Chur chun Cinn na Sláinte’, Dé Céadaoin, an 4 Nollaig ag dámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta dá cuid. Freastalóidh ionadaithe ó Choláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn, ó Ollscoil Uladh agus ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar an gcomhdháil náisiúnta, atá ina cúigiú bliain anois.

I measc iad siúd a labhróidh ag an imeacht an tOllamh David Smith, Ollamh Comhlach na hEitice Cúram Sláinte ag Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn (RCSI). Déanfaidh an tOllamh Smith, arb é an Stiúrthóir ar MSc san Eitic agus Dlí an Chúraim Sláinte (RCSI), agus a thugann léachtaí ar an topaic maidir le heitic cúraim sláinte ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Coláiste na nAinéistéisithe agus Coláiste Ríoga Lianna na hÉireann, plé ar an tsláinte phoiblí agus ar na ceisteanna eiticiúla a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

Beidh Mary Kirwan, abhcóide a shainfheidhmíonn in eitic agus dlí an chúraim sláinte, i láthair chomh maith chun plé a dhéanamh ar an ngaol idir an tsláinte phoiblí agus sonraí. Tugann an tUasal Kirwan léachtaí ag RCSI ar an leibhéal fochéime, iarchéime agus dochtúireachta, agus is MSc í in Eitic agus Dlí an Chúraim Sláinte, agus is í an ceannaire dlíthiúil le cláir bunoiliúna agus oiliúna ardspeisialaithe Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann. Gníomhaíonn an t-abhcóide chomh maith mar chomhairleoir dlíthiúil do líon coistí um eitic chliniciúil acadúil agus ospidéal agus um eitic taighde, oibríonn sé ar fud líon eagraíochtaí éagsúla agus ospidéal éagsúil - lena n-áirítear Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath - agus tugann sí léachtaí i gCumann Onórach Óstaí an Rí.

Tabharfaidh Desmond O’Neill an tríú spreagaitheasc, ar Ollamh Geirinteolaíochta Leighis é ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, geiriatraí comhairleach ag Ospidéal Ollscoile Thamhlachta agus Stiúrthóir Oifig Náisiúnta RCPI/RSA le haghaidh Liacht Tráchta. Pléifidh an tOllamh O’Neill, a gcuimsítear ina shuimeanna taighde aosú agus na néareolaíochtaí, dúshlán leanúnach do gairmithe cúraim sláinte - deaslabhairt eiticiúil. Mar údar ar níos mó ná 400 páipéar piarmheasúnaithe agus caibidil leabhair, tá sé ar cheann de na cliniceoirí is mó a fhoilsíonn páipéir ar eitic chliniciúil in irisí piarmheasúnaithe.

Ar deireadh, pléifidh an Dr Katie Liston, ar léachtóir sinsearach í sna heolaíochtaí sóisialta spóirt ag Ollscoil Uladh, an t-idirghníomhú idir eitic spóirt, an tsláinte agus inscne. Is iar-imreoir agus iar-shárimreoir cluichí Gaelacha na hÉireann í an Dr Liston a bhfuil a taighde dochtúireachta dírithe ar spór agus inscne in Éirinn.  D’imir sí rugbaí agus sacar ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. Le blianta beaga anuas, leathnaigh sé a suimeanna taighde go spórt agus an tsláinte (lena n-áirítear comhtholgadh, pian agus gortú) agus spórt agus céannacht (lena n-áirítear inscne agus céannacht náisiúnta).

Beidh plé painéil agus seisiún ceisteanna agus freagraí ar siúl i ndiaidh na spreagaitheasc faoi chathaoirleacht an Dr Mary McDonnell-Naughton, comhalta bunaidh agus Cathaoirleach Choiste um Eitic Taighde Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. Tá an Dr McDonnell Naughton, ar léachtóir sinsearach í sa Rannóg Altranais agus Cúraim Sláinte ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, ina hiar-chomhalta chomh maith de chuid Choiste um Eitic Thaighde an Fhóraim Náisiúnta – an coiste le freagracht as socruithe do thaighde a dhéantar faoina choimirce a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a threisiú. Ag trácht faoin tábhacht a bhaineann le téama na bliana seo, dúirt an Dr McDonnell-Naughton: “Tá sé tábhachtach go mbeadh comhráití eiticiúla agus ionraice againn maidir le tionscnaimh le haghaidh chur chun cinn na sláinte agus an tábhacht a bhaineann leo don tsochaí”

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun clárú don chomhdháil, tabhair cuairt ar: [url=https://www.eventbrite.ie/e/ethics-of-health-promotional-campaigns-tickets-79338083343]https://www.eventbrite.ie/e/ethics-of-health-promotional-campaigns-tickets-79338083343[/url]. Ba cheart fiosruithe a chur chuig Amanda Murray, an Oifig Taighde ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. Ríomhphost: ammurray@ait.ie nó Guthán: (090) 648 3061. Lean an chomhdháil ar Twitter leis an haischlib #NREConf.

Institiúid bheoga, chomhaimseartha is ea Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a shainítear le sármhaitheas acadúil sa teagasc, san fhoghlaim agus sa taighde. Tá rath suntasach bainte amach ag an institiúid le blianta beaga anuas, go háirithe as ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ The Sunday Times a bhuachan in 2020, 2018 agus sa Dara hÁit in 2017. Tá an institiúid sa chéad áit chomh maith i dtábla sraithe oifigiúil na hÉireann maidir le taighde agus liostaíodh í mar ‘25 Ollscoil is Fearr Feidhmiú U-Multirank ar domhan le haghaidh Taighde Idirdhisciplíneach’ in 2018 agus 2019. Rangaíodh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain sa chéad áit as sásamh na mac léinn ar bhonn náisiúnta le haghaidh sé bliana as a chéile.

Download Hi-Res Image for Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain leis an 5ú Comhdháil Náisiúnta um Eitic Taighde a Óstáil

Share This News Story