Imeacht Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le haghaidh Poist agus Scileanna Amach Anseo chun cuidiú le Lár na Tíre leis an Aistriú chuig Geilleagar Ciorclach

Táimid ag aistriú go ré ina gcaithfear athúsáid, deisiú agus riachtanais athchúrsála a urramú go hiomlán i gcúrsaí deartha agus táirgthe - an bhfuil Lár na Tíre réidh faoina choinne?

Óstálfaidh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain imeacht ‘Poist agus Scileanna Amach Anseo le haghaidh Geilleagar Ciorclach’ Dé Máirt, an 29 Deireadh Fómhair chun Lár na Tíre a ullmhú le haghaidh aistriú na hÉireann go geilleagar ciorclach.

Táimid ag aistriú go ré ina gcaithfear athúsáid, deisiú agus riachtanais athchúrsála a urramú go hiomlán i gcúrsaí deartha agus táirgthe, agus coinneofar an luach ar ábhair, athchúrsáil agus acmhainní i ngeilleagar na hÉireann chomh fada agus is féidir - an bhfuil Lár na Tíre réidh faoina choinne?

An bhfuil easnaimh scileanna sna earnálacha deisiúcháin, athchóirithe agus miondíola atá ag cur bac ar an aistriú seo? Má tá, cad is féidir a dhéanamh chun na heasnaimh sin i scileanna a shárú?

Tá cuireadh á thabhairt ag Oifig Réigiúnach Dramhaíola an Oirthir agus Lár na Tíre, Institiúid Chairte um Líonra Bainistíochta Dramhaíola agus Athúsáid Pobail na hÉireann do bhaill den phobal le bheith páirteach leo chun na ceisteanna sin a chur agus réitigh a aimsiú.

San imeacht ‘Poist agus Scileanna Amach Anseo le haghaidh Geilleagar Ciorclach’ tabharfar chun suntais easnaimh i bpoist agus sa bhonn scileanna atá de dhíth do chosc, athúsáid agus deisiú in Éirinn – agus cinnfear ann cad is féidir a dhéanamh chun iad a shárú.

Dar leis an Dr Michael Tobin, Déan Dhámh na Foghlama Gairmiúla Leanúnaí, na Foghlama ar Líne agus na Cianfhoghlama ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, beidh an chomhdháil ar siúl ag an am is fearr do Lár na Tíre agus do gheilleagar na hÉireann.

“Thosaigh geilleagar na hÉireann a eagrú féin thart ar an ngeilleagar ciorclach - réimse a bhaineann go sonrach le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus ár dtaighde leanúnach sa réimse seo á chur san áireamh. Cuideoidh an t-imeacht seo linn go leor de na scileanna atá de dhíth a shainaithint, rud a chuirfidh ar ár gcumas cláir nuálacha sholúbtha a fhorbairt lena mbeifear ábalta iad siúd a bhfuil suim acu oibriú sa réimse seo a athsciliú agus a uas-sciliú. Is é an glanthoradh a bheidh air sin deiseanna úra gnó agus oibre do réigiún Lár na Tíre agus níos faide i gcéin,” a mhínigh an Dr Tobin.

Agus í ina ceannaire i dtaighde agus i nuálaíocht, tá an institiúid atá bunaithe i Lár na Tíre sa chéad áit ar fud thírdhreach an ardoideachais teicneolaíochta agus tugann sí aghaidh ar thosaíochtaí náisiúnta agus taighde trí chruthú agus aistriú eolais a bhfuil tionchar aige.

Tá dul chun cinn fónta déanta ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i dtaighde agus i bhforbairt na hathchúrsála plaisteach. Tá sí ar thús cadhnaíochta faoi láthair ar thionscadal taighde H2020 dar luach €5 mhilliún - Bithnuálaíocht um Gheilleagar Ciorclach do Phlaisteacha (BioICEP).

Faoi stiúir an Dr Margaret Brennan Fournet, príomhthaighdeoir in institiúid Taighde Ábhar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus léachtóir páirtaimseartha i ndámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta, cruthaíodh an comhar Eorpach-Síneach chun ualach na dramhaíola plaisteach sa timpeallacht a laghdú agus tá 12 chomhpháirtí ó hocht dtír páirteach ann.

Roghnaíodh na tíortha chun ionadaíocht a dhéanamh ar son timpeallachtaí éagsúla de thruailliú plaisteach measctha, agus roghnaíodh comhpháirtithe sainiúla ag a bhfuil an saineolas agus na saoráidí chun na nuálaíochtaí teicniúla is gá a dhéanamh. Tá roinnt teicneolaíochtaí nuálacha treiseora ag croílár an réitigh seo a threisíonn, a brostaíonn agus a mhéadaíonn díghrádú na plaisteach measctha go leibhéil i bhfad níos airde ná is féidir a bhaint amach faoi láthair.

Leis an gcruinniú Poist agus Scileanna Amach Anseo soláthrófar ardán do dhaoine chun plé a dhéanamh ar easnaimh scileanna reatha agus amach anseo atá in athúsáid/deisiú agus muid ag aistriú go dtí an geilleagar ciorclach, agus labhrófar chomh maith faoi na tacaíochtaí oideachais agus oiliúna atá ar fáil chun dul i ngleic leis na riachtanais scileanna sin,” a dúirt John Costello, Bainisteoir Réigiúnach Scileanna Lár na Tíre.

Tá an t-imeacht ar oscailt don phobal agus beidh sé ar siúl ó 9.30am go 1.30pm. Tá sé urraithe ag Oifig Réigiúnach Dramhaíola an Oirthir agus Lár na Tíre, Institiúid Chairte um Líonra Bainistíochta Dramhaíola agus Athúsáid Pobail na hÉireann. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun clárú, cliceáil anseo le do thoil.

Agus í ina lárionad cumhachta atá sainithe le tiomantas do shármhaitheas acadúil, tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an-rathúil sa réimse acadúil, go háirithe as a bheith ainmnithe mar cheann den ‘25 Ollscoil is Fearr Feidhmiú’ ar domhan le haghaidh taighde idirdhisciplíneach de réir U-Multirank den dara bliain as a chéile. Agus a gaisce cáile á neartú tuilleadh aici, tá an aicmiú is airde fós ag an institiúid ar bhonn náisiúnta i Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn – 69% i gcoinne 29% meán náisiúnta. Leis an onóir sin baintear leas as rath na hinstitiúide maidir le gradam ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ in 2018 agus gradam an Dara hÁite in 2017 Sunday Times Good University Guide a bhuachan.

Download Hi-Res Image for Imeacht Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le haghaidh Poist agus Scileanna Amach Anseo chun cuidiú le Lár na Tíre leis an Aistriú chuig Geilleagar Ciorclach

Share This News Story